Dash Page algemene voorwaarden


De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807


pdf Voorwaarden Downloaden


1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst. Afwijkende voorwaarden gelden slechts dan indien deze uitdrukkelijk door Dash Page schriftelijk zijn vastgelegd.


2. Offerte, overeenkomst en bevestiging

Offertes zijn vrijblijvend en 3 maanden geldig. Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Facturen geschiedt 50% na akkoord van de offerte en 50% na gereedkomen van het product. Prijzen zijn excl. BTW. De opdrachten moeten door de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Indien er geen opdrachtbevestiging is ontvangen door Dash Page maar de opdrachtnemer stemt ermee in om de opdracht de starten dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.


3. Copyright

Gedeponeerde merken Van de door Dash Page verstrekte ideeën, concepten, techniek, programmeerwerk, database, maatwerk en lay-out van zowel ontwerp als eindproduct blijft het copy right bij Dash Page. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Dash Page is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Dash Page kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.


4. Gebruik en licentie

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen), broncode van de CMS en websites te gebruiken.


5. Ontwikkeling producten

Tijdens de ontwikkeling van een website of drukwerk wordt de opdrachtgever online voordurend op de hoogte gehouden van de vorderingen zodat wijzigingen en/of toevoegingen direct kunnen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling. Hierbij gaat Dash Page uit van de redelijkheid van de opdrachtgever waarmee wordt bedoeld dat niet al te veel kan worden afgeweken van het concept en dat er een limiet is aan het aantal wijzigingen dat tijdens de ontwikkeling kan worden doorgevoerd.


6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


7. Auteursrecht & Intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle door Dash Page ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen), CMS broncode en websites ligt volledig bij Dash Page. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van Dash Page worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden.

Dash Page is ten alle tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden. Dash Page behoudt zich tevens het recht de gerealiseerde projecten op te nemen in het portfolio.


8. Opzegging

Opzegging In geval van tussentijdse opzegging heeft Dash Page naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honorarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden.


9. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door Dash Page gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.


10. Bijkomende kosten

Naast het afgesproken honorarium komen ook de kosten die Dash Page maakt, voor de goede uitvoering van de opdracht , voor vergoeding in aanmerking.


11. Websites

Voor websites draagt Dash Page er zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers, maar Dash Page is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers.


12. Aansprakelijkheid

Dash Page is niet aansprakelijk voor:

1. Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.

2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.

3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Dash Page.

4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest. Dash Page is uitsluitend aansprakelijk voor directe, toerekenbare schade. Dash Page is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade.


Hosting en CMS

13. Hosting

Dash Page is intermediair tussen klant en hostingbedrijf. Dit houdt in dat alle verantwoordelijkheden m.b.t. de hosting van de site bij het hostingbedrijf berusten. Dash Page biedt als intermediair hulp bij vragen over emailaccountzaken, Webmail en webstatistieken.


14. Overtredingen

Het is u niet toegestaan Dash Page of andere klanten schade toe te brengen op welke manier dan ook. Het is de klant niet toegestaan de faciliteiten te misbruiken voor het versturen van spam, aanvallen op websites/servers, of andere misdragingen. Het is u niet toegestaan met de door Dash Page beschikbaar gestelde diensten handelingen uit te voeren die in strijd zijn met de wet, de algemene voorwaarden van Dash Page of dit contract. U bent ten alle tijd verantwoordelijk voor de diensten die op uw website worden uitgevoerd.


15. Aansprakelijkheid

U bent te alle tijde zelf aansprakelijk voor eventuele schade die Dash Page of andere internetgebruikers en derden oplopen als gevolg van de onder het kopje overtredingen genoemde overtredingen.


16. Tijdsduur overeenkomst hosting

1 jaar, ingaand op de datum van ondertekenen van het hostingcontract. Indien Dash Page haar verplichtingen nakomt zal de overeenkomst worden verlengd met 12 maanden. Op dit contract geldt een opzegtermijn van 2 maanden.


17. Tijdsduur overeenkomst CMS

Minimaal 1 jaar, ingaand op de datum van ondertekenen van het contract. Indien Dash Page haar verplichtingen nakomt zal de overeenkomst worden verlengd met 12 maanden. Op dit contract geldt een opzegtermijn van 2 maanden.


18. CMS

De door Dash Page gebruikte CMS is OpenSource software. Deze software biedt een aantal modules waarop Dash Page geen invloed kan uitoefenen. De beperkingen zijn niet de verantwoordelijkheid van Dash Page.


19. Modules CMS

1. De modules die deel uitmaken van uw website worden op regelmatige basis, indien nodig door Dash Page ge-update.

2. Wij zetten ons continu in om borg te staan voor het goede functioneren van de verschillende modules. Indien u problemen zou melden zullen wij binnen de 10 kalenderdagen het nodige doen om deze te herstellen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of foutieve informatie die door u werd aangeleverd of door u zelf op uw site werd geplaatst.

3. Dash Page is niet verantwoordelijk voor eventuele onrechtstreekse schade die u of een gebruiker heeft opgelopen (bv. verlies van tekstelementen, enz) die veroorzaakt is door de slechte werking van uw website of ingevolge van een wijziging aan uw website die, bewust of onbewust, door u of een derde verzoorzaakt is.


20. Betaling hosting en CMS

1. Dash Page stuurt per afgesproken periode (jaarlijks) een factuur. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door Dash Page gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.


21. Inlogcode en FTP gegevens

Als de klant CMS website besteld dan krijgt hij alleen zijn CMS gebruikersnaam en wachtwoord. De FTP gegevens zijn niet voor de klant bedoeld.


22.Onderhoudscontracten

1. Dash Page biedt de opdrachtgever vrijblijvend een onderhoudscontract aan.

2. Een ondertekend contract geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en Dash Page.

3. Zowel de opdrachtgever als Dash Page behouden zich het recht voor het contract opgewenst moment eenzijdig op te zeggen. Met ingang van de daarop volgende periode zal het onderhoudscontract dan worden beëindigd.

4. De tarieven van onderhoudscontracten zijn variabel. Dash Page bepaalt de tarieven afhankelijk van het complexiteit van de website.


23. Overdrachten van rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen door opdrachtgever niet aan een derde worden geleverd of overgedragen.


24. Duur en beënndiging

1. De overeenkomst wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor een termijn van twaalf maanden. De overeenkomst wordt ieder jaar automatisch met twaalf maanden verlengd, tenzij de opdrachtgever de overeenkomst minimaal twee maanden voor het einde van de reeds lopende termijn schriftelijk en ondertekend, per brief of e-mail opzegt.

2. Na ontvangst van de opzegging stuurt Dash Page een bevestiging per e-mail, zonder deze bevestiging is er geen bewijs van opzegging en duurt de overeenkomst voort. De bevestiging wordt gestuurd aan het e-mail adres van het administratieve contact zoals dat bekend is bij onze klantenadministratie.

3. Mocht het het geval zijn dat de klant zich misdraagt zoals dreigen, grof taal gebruiken en de reputatie van Dash Page slecht maken. Dan heeft Dash Page het recht de overeenkomst met de opdrachtgever op ieder moment schriftelijk en per email te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van minimaal één maand staat.


25. Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

websites logos tandartsenpraktijkwebsite startendeondernemers-website horeca-aanbiedingen-folderspluswebsites

Dash Page

investeert en draagt bij aan hoogwaardige, duurzame projecten. 5% van uw opdracht is bestemd voor “WE SAVE THE CHILDREN”

optimize first crokus crokus crokus crokus meer